top of page
Bålbrenning og åpen brenning

Vi gjør oppmerksom på at du tenner bål på eget ansvar og kan stilles til ansvar hvis bålet kommer ut av kontroll.

Trygg bålbrenning:

  • Ta hensyn til skogbrannfare og vindforhold

  • Det bør være en voksen, edru person som er ansvarlig for bålet

  • Bålet må være i god avstand fra bebyggelse og vegetasjon

  • Bålet må ikke være større enn at du har kontroll på det og kan slokke ved behov

  • Ha nok og egnede slokkemidler lett tilgjengelig

  • Brenn kun rene materialer 

  • Sørg for at bålet er helt slokket før du forlater det

Om du skal bruke åpen ild utendørs er det viktig at du setter deg inn i reglene som gjelder. Her følger en kort gjennomgang av hva som er lov og ikke lov når det gjelder åpen brenning.

Det generelle bålforbudet:
Det er i tidsrommet 15. april til 15. september forbudt med bruk av åpen ild, for eksempel bål, engangsgriller og bålpanner i skog og mark. Dette forbudet gjelder såkalt utmark, det vil si skog, strand o.l. (alt som ikke er innmark). Forbudet gjelder ikke innmark (gårdsplasser, hustomter (egen hage), dyrket mark, engslått, kulturbeite, skogplantefelt). Bålforbudet og krav til akysomhet er regulert i forskrift om brannforebygging. 

Det er allikevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann. Med «åpenbart ikke medføre brann» menes f. eks. at det ligger snø på bakken, eller at det har værtnedbør over lang tid. Dette er noe du som tenner på må vurdere utifra situasjonen og omgivelsene. Lokal brannfare kan variere – tørt gress, vind, bratt og ulendt terreng må vurderes av ansvarlig i hvert enkelt tilfelle. Her kan du lese mer om det generelle bålforbudet.

Ditt ansvar
Den som tenner bål, bruker engangsgrill, bålpanne osv. er ansvarlig for at brannen ikke sprer seg, og at den slokkes forsvarlig. Du er selv ansvarlig for eventuelle skader det medfører.

Oppgjort ild må ikke forlates før den er fullstendig slokket.

Merk at hvis brannfaren er spesielt stor (for eksempel ved fare for skogbrann), kan kommunen innføre forbud mot bruk av ild i bestemte områder. Er du usikker på om det er trygt å tenne bål så la det være!

Her kan du følge med på skogbrannfareindeksen til Meteorologisk Institutt.

Lokale forskrifter om åpen brenning:
Dersom du har planer om å utføre brenning, for eksempel av bråte eller hageavfall, er det viktig at du setter deg inn i de lokale reglene for dette. Her kan du lese: Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Narvik kommune, Nordland.


Viktig å huske på:

Skal du tenne opp ild eller bål plikter du å vise aktsomhet og opptre på en slik måte at det ikke oppstår brann. Det er alltid den som tenner ilden som er ansvarlig.

"Er du i tvil om du kan tenne opp bål - så bør du la være"

Det er du som må vurdere om det er forsvarlig å tenne opp ild, og det er alltid ditt ansvar at brannen ikke kommer ut av kontroll. Sørg for å holde oppsyn med bålet til enhver tid og ha tilstrekkelig med slokkemidler lett tilgjengelig. Ingen bål skal forlates før de er ordentlig slukket.
Registrering av lovlig brenning gjøres direkte til 110-sentralen (Salten brann IKS/Nordland 110). K
likk på denne linken. 

bottom of page