top of page

Ofoten IUA

Kommunalt oppgavefellesskap mot akutt forurensning i Ofoten 

Kommunalt oppgavefellesskap mot akutt forurensning (Ofoten IUA) er etablert for å ivareta forurensning både fra olje og andre kjemikalier og dekker sjø, land og vassdrag i deltaker kommunene.


IUA-samarbeidet er en landsdekkende beredskap som bygger på 32 etablerte interkommunale utvalg (regioner). Den kommunale beredskapsorganisasjonen utgjør kjernen i den totale norske
beredskapen mot akutt olje- og kjemikalie forurensning. Ved hendelser med akutt forurensning er ansvaret delt inn i ulike faser avhengig av størrelse og kompleksitet.


Ved hendelse vil ansvaret forskyve seg etter hvert som ressurser og kompetanse ikke strekker til.
 

Nivå 1 – Skadevolder aksjonerer
Nivå 2 – Kommunene aksjonerer
Nivå 3 - IUA / vertskommune aksjonerer
Nivå 4 - Samordning av store aksjoner mot akutt forurensning som ledes av staten ved kystverket


Ofoten Brann og Redning IKS (OBRIKS) er vertsbrannvesen for Ofoten IUA og forestår den daglige driften av samarbeidet. Ofoten IUA sørger for faglige råd om beredskap, kurs, utstyr og stabsstøtte til deltakerkommunene, samt ivareta beredskapen i tilfeller av akutt forurensning hvor forurenser og hendelseskommunens beredskap og ressurser, ikke strekker til.


I korte trekk går samarbeidet ut på at ved større hendelser bistår kommunene hverandre med kompetent mannskap. Ofoten IUA sørger for kurs, utstyr og stabsstøtte til dette samarbeidet.


Ofoten IUA består av følgende kommuner:

  • Lødingen

  • Evenes

  • Narvik

  • Hamarøy

bottom of page