top of page
 • HVA MÅ GJØRES IFM NYTT ILDSSTED?
  Dersom du installerer eller oppdaterer et ildsted, må dette godkjennes av feiervesenet. ​ Kontakt oss her
 • HVOR MANGE RØYKVARSLERE MÅ JEG HA I HUSET?
  Det er krav til en røykvarsler per etage i boligen. Røykvarsler må plasseres på et sted som kan oppdage røyk og flammer innen rimelig tid. Avhengig av rom deling i etagen kan det være svært hensiktsmessig med flere røykvarslere i de ulike rommene i etagen.
 • HVILKE SLUKKEMIDDEL MÅ JEG HA I HUSET?
  Alle boliger skal ha manuelt slukkeutstyr. Dette kan enten være husbrannslange som kan nå alle rom eller godkjent håndslokker. Det bør være minst en type slukkeutstyr i hver etasje.
 • HVORDAN SØKE OM NEDBRENNING AV OBJEKT?
  Dersom du ønsker nedbrenning av hus, hytte eller liknende objekter, og ønsker dette gjennomført av brannvesenet, se sjekklisten nedenfor: ​ Søke kommunen om tillatelse om riving ved nedbrenning (skjema på byggesak) Ikke brennbare materialer må fjernes (glass, eternitt, takplater evnt. annet) Opplagt søppel er ikke lovt å brenne. Busker og trær nært objektet må påberegnes at må sages ned. Informasjon om vannkilder i nærheten ønskes opplyst (kummer på kommunalt nett, elver) Adkomstvei må være av en slik art at den tåler 30 tonn Etterslukking\vakt må huseier påregne å ha ansvar for For nedbrenning av objekter kontakt NK operativ avdeling Tlf 76913587/ 47644511 kolbjorn.ingvaldsen@ofoten-brann.no
 • HVOR LANG VARSLING FÅR MAN PÅ ET BOLIGTILSYN?
  For boliger sendes det varsel 1 uke i forkant (erfaringsbasert), med oppfølgende påminnelser. For Fritidsboliger sendes det varsel 2-3 uker i forkant, med oppfølgende påminnelser. Disse avtalene varsels på telefon via sms/ums. Her må eier besvare om det kan avtales tilsyn eller om det ikke passer. For de som ikke kan gå via link å svare, står mobilnummer til brannforebygger nederst i melding, og en kan ta direkte kontakt.
 • MÅ MAN VÆRE HJEMME UNDER BOLIGTILSYN?
  Eier eller eiers representant må være tilstede på tilsynet. Vi går ikke inn i boliger uten at eier/beboer/-eller en annen utpekt person er tilstede.
 • HVA SKJER NÅR VI NEKTER BOLIGTILSYN?
  Dette er en lovpålagt oppgave. En kan utsette eller lage ny avtale om det ikke passer.
 • HVORFOR TRENGER VI EN LOKAL FORSKRIFT?
  Lokal forskrift utdyper reguleringer i brann- og eksplosjonsvernloven §11 og forskrift om brannforebygging §17. Kommunen har forbyggende plikter som utføres av brannvesenet. Det inkludere feiing ved behov og boligtilsyn. Lokal forskrift beskriver en mer kostnadseffektiv metode for innbyggerne hvor brannvesenet kun feier etter behov og ivaretar sikkerheten gjennom rutinebasert boligtilsyn.
 • HVORFOR MÅ VI BETALE GEBYR NÅR VI ALDRI FYRER?
  Feiertjenesten ivaretar brann- og eksplosjonsvernlovens §11 med tilhørende forskrifter, som sier at tjenesten skal sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg. Dette gjelder alle bygg med ildsted, både fast bolig og fritidseiendommer. Tjenesten utføres til selvkost, og størrelse på gebyr fastsettes av kommunestyret. At tjenesten er til selvkost, betyr at alle med funksjonelt fyringsanlegg, uavhengig av frekvens på bruk, er med på å betale for tjenesten.
 • HVORFOR MÅ VI BETALE NÅR DERE IKKE HAR VÆRT HER PÅ MANGE ÅR?
  Tjenesten utføres som tilsyn i boliger hvert 4 år, og for fritidsboliger hvert 6 år. Dersom dere ikke har mottatt noen form for varsel om tilsyn, må dere ta kontakt, da det kan være at det ikke er oppført med ildsted på objektet. For Fritidsboliger har vi satt opp 6 roder, og startet dette for 4 års siden, så det er mulig vi ikke har kommet til deres rode enda.
 • KAN VI SØKE FRITAK?
  Dersom fyringsanlegget fjernes eller plomberes, kan en søke fritak.
 • MÅ VI HA TAKSTIGE?
  Vi forsøker å gjøre tjenesten på en profesjonell måte og forholder oss til regelverk, også når det kommer til utførelse av arbeidet, ref. Arbeidstilsynets regelverk for arbeid i høyden. Her kommer det klart frem at det er eier av objektets plikt til å sikre adkomst til feieren. Alle tak med helning skal ha godkjent fastmontert takstige. Bøylestiger/trestiger er ikke godkjent.
 • KAN VI FEIE SELV?
  Hvis man feier selv og det oppstår en hendelse eller brann kan man ikke dokumentere at arbeidet er utført med faglig kompetanse. Det er nedfelt i Brann- og eksplosjonsvernloven at dette skal utføres av feiervesenet, og huseier har krav på seg til å stille tilfredsstillende adkomst til hele fyringsanlegget.
 • KAN DET FEIES FRA LOFT?
  Ja, det kan feies fra loft der det er etablert feieluke, og tilkomsten er tilrettelagt og trygg.
 • ER DET KUN TILSYN SOM ER I DEN ÅRLIGE AVGIFTEN?
  Ja, det er kun tilsynet som kommer på de kommunale avgiftene. Dette begrunnes i behovet for feiing av pipeløp er veldig forskjellig. En eier som fyrer veldig mye trenger kanskje feiing hvert år, mens en annen har behov for feiing hvert 4 år. Dette vil bli vurdert faglig av feierne. Derfor vil det mest rettferdige være at feieroppdraget fakturers etter utført oppdrag, som egen kostnad. Dette gjelder også andre oppdrag som vises i forskriften.
 • INNGÅR DET NOE MER I TILSYN?
  Ja, det inngår informasjon om gode fyringsmetodikker samt sjekk av røykvarsler og slukkeutstyr.
 • HVORFOR ER DET STRAFFEGEBYR OG NÅR KAN MAN BLI PÅLAGT DETTE?
  Det er listet opp et gebyr for «ikke oppmøte ved avtalt tilsyn/feiing». Det legges tid og ressurser i alle oppdrag. Dersom det er avtalt og eier ikke overholder avtale, vil det si at vi har brukt både kapasitet og drivstoff/kjøring uten at eier har stilt opp. Dette vil, dersom det ikke faktureres eier, være tid og ressurser som urettferdig deles på alle i form av gebyr. Pr dags dato har vi ikke fakturert dette, vi har kommunisert og fått til nye avtaler.
 • HVORFOR FÅR JEG TILSYNSAVGIFT PÅ FRITIDSBOLIG OG HYTTE?
  Forskrift om brannforebygging pålegger kommunene å føre tilsyn med fyringsanlegg i fritidsboliger/hytter. ​ Gebyr for tilsyn med fritidsbolig/hytte kreves inn på årlig basis, uavhengig av hvilket år arbeidet utføres. ​ NB! Melding om feil/feilregistrering av eiendommer meldes her.
 • HVA OM JEG MANGLER TAKSTIGE PÅ FRITIDSBOLIG ELLER HYTTE?
  Det er samme krav til taksikring for feiing av fritidsbolig og hytter som det er til vanlige boliger. ​ Mangler du takstige og er usikker på hvordan dette skal løses, så vil dette bli et tema på tilsynet.
 • MÅ VI HAR TAKSTIGE NÅR VI HAR TORVTAK?
  Torvtak er ikke unnlatt å ha takstiger. Se: https://www.stigertiltak.no/produkt/takstige-til-torvtak/
bottom of page