top of page

BRANNFOREBYGGENDE AVDELING

Brannforebyggende avdeling består av seksjon person- og næringssikkerhet og seksjon boligsikkerhet.

 

Gjennom året behandler tilsyns seksjonen blant annet søknader og forhold rundt salg og oppskyting av fyrverkeri, lagring av brann- og eksplosjonsfarlig vare og bål brenning. Avdelingen har som hovedmålsetning å redusere antall branner og konsekvensene av disse gjennom et godt informasjons-, saksbehandlings-, kontroll- og feierarbeid. Avdelingen skal fremstå som brukervennlig og fokusere på eiers ansvar og internkontroll.

Gjennomføring av tilsyn i særskilte brannobjekter er hovedgjøremålet ved tilsyns seksjonen. Øvelser, kurs og opplæring er annen prioritert oppgave for seksjonen. Dette ansees som et svært viktig element i det holdningsskapende og forebyggende arbeidet. Tilbakemeldingene vi får fra deltakere på kurs og øvelser underbygger dette.

Marit Rønning Birkely

Sjef brannforebyggende avdeling

Feier

Person- og næringssikkerhet

Gjennom året behandler tilsyns seksjonen blant annet søknader og forhold rundt salg og oppskyting av fyrverkeri, lagring av brann- og eksplosjonsfarlig vare og bål brenning.

Avdelingen har følgende hovedmålsetning:
Redusere antall branner og konsekvensene av disse gjennom et godt informasjons-, saksbehandlings-, kontroll- og feierarbeid. Avdelingen skal fremstå som brukervennlig og fokusere på eiers ansvar og internkontroll.

Gjennomføring av tilsyn i særskilte brannobjekter er hovedgjøremålet ved tilsyns seksjonen. Øvelser, kurs og opplæring er annen prioritert oppgave for seksjonen. Dette ansees som et svært viktig element i det holdningsskapende og forebyggende arbeidet. Tilbakemeldingene vi får fra deltakere på kurs og øvelser underbygger dette.

Gjennom året behandler tilsyns seksjonen blant annet søknader og forhold rundt salg og oppskyting av fyrverkeri, lagring av brann- og eksplosjonsfarlig vare og bål brenning.

Boligsikkerhet

Boligsikkerhet har ansvaret for å utføre feiing og tilsyn av fyringsanlegg i Narvik,  Gratangen, og Evenes kommune.

Tidligere feiet vi hver 2 år og utførte tilsyn hvert 4 år. Ny” Forskrift om Brannforebygging” fra 1 januar 2016 sier at kommunen skal feie og føre tilsyn ved behov.

Forskrift om brannforebygging av 1. januar 2016.  

«Behovet for feiing fastsettes ut fra boligens oppvarmingssystem, sotmengde, fyringsmønster m.m. og det er feieren som vurderer dette  på stedet. Behovet skal vurderes ved hver feiing og endres dersom man har vurdert feil eller fyringsmønsteret er endret»

 

Etter gjennomført feiing og tilsyn vil du få tilbakemelding fra feieren om det er avdekket avvik på fyringsanlegget. Du får da en frist på 3 uker til å gi en skriftlig tilbakemelding med handlingsplan og tidsfrist på lukking av avvik

Tilbakemeldingen må sendes skriftlig til Ofoten brann IKS enten pr brev eller e-post til deres saksbehandler.

NB! Husk å merke tilbakemeldingen med navn, adresse, etasje, evt hvilken boenhet.

 

Alle våre ansatte går i uniform og har ID-kort.

  

Kontaktinfo telefon for feiing og boligtilsyn 08:00 – 15:00:

HVA ER ET BOLIGTILSYN OG FEIING

Under et slikt besøk sjekker vi brannsikkerheten og kontrollerer fyringsanlegget.


Minst 3 virkedager før besøket får du et varsel per sms eller varsellapp som forteller deg når vi kommer. 


§17 Feiing og tilsyn med fyringsanlegg

Ofoten brann IKS skal sørge for at røykkanaler i fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk, blir feiet ved behov. Feiingen skal utføres på en faglig tilfredsstillende måte som medfører minst mulig ulempe for eiere og brukere. Etter feiingen skal feieren sørge for at all sot blir fjernet og brakt til egnet sted.


Ofoten brann IKS skal sørge for at det ved behov blir ført tilsyn med fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk. Ofoten brann IKS skal sørge for at det blir ført tilsyn med fyringsanlegget etter brann eller eksplosjon i eller i tilknytning til fyringsanlegget.


Feiing av fyringsanlegget

Husk å stenge alle spjeld og ventiler. Har du peis, kan det lønne seg å henge et vått klede foran åpningen. Ikke bruk ildstedet denne dagen.


Feiing fra tak

Sett fram godkjent stige. Stigen må være i metall. I de tilfellene hvor det er mer enn 5 meter fra bakke til tak må stigen være festet med godkjent sklisikring. Stigen skal være ca 1 meter over takrennen.

Det skal være takstige/trinn på taket fram til skorsteinen. Er det flere skorsteiner skal det være montert gangbro mellom dem eller takstige/trinn til alle skorsteiner.


Hvis skorsteinen er over 120 centimeter høy i bakkant mot tak skal det være feieluke eller plattform.


Alle stiger og trinn må være montert i henhold til monteringsanvisningen og godkjent.


Trevirke er ikke godkjent materiale.


Feiing fra loftet og uttak av sot

For at vi skal få tatt ut soten etter feiing må vi ha tilgang til sotluken. Denne er som oftest plassert i kjelleren.

Feieluken kan noen steder være innelåst i en privat loftsbod. Pass på å ha nøkler til den.

Huseier må være tilstede når det skal feies fra loft og ved uttak av sot.

Boligtilsyn


Du må være hjemme når vi kommer på tilsyn, slik at du kan vise oss rundt i boligen.


Dette sjekker vi:

  • om ildsted og skorstein har synlige feil eller mangler    

  • om det er behov for feiing og om feieren har tilgang til skorsteinen

  • røykvarslere, slokkeutstyr og rømningsveier

I tillegg veileder vi deg i spørsmål om fyring, fyringsøkonomi og brannsikkerhet i hjemmet.


Kan du ikke være til stede selv, bør du avtale med noen som kan slippe oss inn. Personen må kjenne boligen godt.

Finn frem dokumentasjon på ildsted/fyringsanlegg.


Fikk du avvik sist vi var på feiing og tilsyn, ber vi deg dokumentere at manglene er utbedret.

Etter gjennomført boligtilsyn og feiing

Blir det avdekket avvik på fyringsanlegget eller brannsikkerheten vil du motta en rapport fra feieren. Du får da en frist på 3 uker å gi en skriftlig tilbakemelding med handlingsplan og tidsfrist på lukking av avvik

Feieren som var hos deg er nå din saksbehandler.


SMS-varsling

Ofoten Brann IKS har tatt i bruk elektronisk varsling til våre innbyggere. Det er viktig at du som eier/bruker leser denne meldingen, når du har svart på alle punktene sender du den i retur. Meldingen blir sendt ut senest 3 dager før feiing/tilsynet, det vil også blir send ut en påminnelse dagen før.

bottom of page