top of page

Informasjon vedr. unødig utrykning/serviceoppdrag

HAR DU UNØDIGE BRANNALARMER?

Dette kan forhindres.

Utrykning til unødig brannalarm

Ofoten Brann og Redning IKS (OBRIKS) innfører fra og med 1. april 2024 endring i gebyrer og fakturering i forbindelse med håndtering av brannalarmanlegg og unødige utrykninger.

 

Utrykning til unødig brannalarm:

OBRIKS har de siste årene opplevd en økning i daglige unødige alarmer, og det erfares at brukere av bygninger mangler tilstrekkelig kjennskap til gjeldende rutiner.

Med mål om å få til en reduksjon i denne type hendelser ser OBRIKS seg nødt til å innføre gebyr fra første unødige utrykning, samt å øke gebyret. Dette for å sikre at brannvesenets kapasitet til å ivareta hendelser som har et reelt behov for umiddelbar hjelp, redusere unødige utrykninger som bidrar til økt risiko i trafikkbildet, samt forhindre uhensiktsmessige kostnader tilknyttet beredskap. Hovedmålet er at kundene skal være sikret en pålitelig og kostnadseffektiv tjeneste når behovet for bistand er reelt og sekundene teller.

OBRIKS tillater seg i denne sammenheng å minne om at det er kunden som har ansvar for årlig vedlikehold og kontroll av alarmanlegget, tilrettelegging og orientering overfor bygningens brukere, samt andre tiltak som bidrar til å redusere omfanget av unødige alarmer.

Gebyr for unødig utrykning blir belastet alarmabonnementets registrerte eier etter loggført hendelse hvor utrykningen kan bli betegnet som unødig. Om gjeldende kriterier og rutiner ved falsk alarm blir overholdt og det gjøres tiltak for å unngå unødig bruk av ressurser, vil det bli tatt med i vurdering for hvorvidt gebyr skal pålegges kunde. 

Informasjon vedrørende servicegebyr

Innføring av servicegebyr:

Ved installasjon av brannalarmanlegg er det viktig at det avtales årlig gjennomgang, service og kontroll med elektrobedrift og/eller entreprenør som har stått for installeringen. Bygningseier har ansvaret for at dette blir gjennomført iht. Norsk Standard for brannalarmanlegg – NS3960. Videre skal byggets brukere/beboere ha relevant opplæring for å kunne betjene anlegget ved tilfeller av falske alarmer m.m.

OBRIKS har over tid også opplevd en økning i tilfeller hvor beredskap blir bedt om å bistå ved avstilling av alarm, bytte av glass til manuelle meldere og andre resurskrevende tiltak.

På bakgrunn av ovennevnte, hvor det er bygningseiers ansvar å til enhver tid ha personell som skal kunne betjene og håndtere denne type vedlikehold, har vi sett oss nødt til å kreve inn servicegebyr for å kunne dekke relevante kostnader tilknyttet bruk av beredskap til forfallende arbeid, som til nå har gått på selskapets egen regning. Servicegebyret blir fakturert alarmabonnementets registrerte eier etter utførte oppdrag hvor kopi av logg for registrert utkalling blir lagt ved.

 

Servicegebyr blir belastet alarmabonnementets registrerte eier etter utført oppdrag og med kopi av logg for registrert utkalling. Gebyret blir belastet ved utrykninger hvor beredskap blir bedt om å bistå ved avstilling av alarm, bytte av glass på manuelle meldere og andre resurskrevende oppgaver som er underlagt bygningseiers ansvar. 

bottom of page